سنگ کاری نمای مسجد 14معصوم

مدیر 1395/3/25
سنگ کاری نمای مسجد 14معصوم

با حول و قوه الهی و همکاری اهالی روستا عزیز و بسیج و خیرین محترم و دهیاری توانسه ایم مسجد 14معصوم شهراباد  را نما سنگ کاری نماییم و امکانات بهتر برای مسجد و شهراباد به ارمغان بیاورد .

تصاویری از مسجد:

فایل

فایل

فایل

مطالب تصادفی